Գնահատման չափանիշներ

Listening & Reading

Ունկնդրման և Ընթերցանության հարցերի ձևերը պարունակում են 40 հարց, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է մեկ միավոր; Թեկնածուն բաժիններից յուրաքանչյուրի համարառավելագույնը կարող է հավաքել 40 միավոր: Կախված ստացված միավորների քանակից (ճիշտ պատասխաններից), գնահատվում է 1- 9 IELTS միավոր:

Մեզ հաճախ հարցնում են՝ «Քանի՞ ճիշտ պատասխան է անհրաժեշտ կոնկրետ միավորի համար»: Այս հարցի միանշանակ պատասխան չկա։ Համացանցում շրջանառվող բոլոր աղյուսակները ոչ այլ ինչ են, քան օրինակներ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, որ ճշգրիտ աղյուսակ պարզապես գոյություն չունի։

Չնայած այն հանգամանքին, որ բոլոր քննական նյութերը մինչև առաջադրանքների ծրագիր անցնելը պարտադիր կերպով անցնում են բազմամակարդակ քննություն, այնուամենայնիվ թեստից թեստ դժվարության մակարդակը կարող է փոքր ինչ տարբերվել: Թեստի տարբերակները հնարավորինս հավասարեցնելու համար գնահատման սանդղակը նույնպես մի փոքր տատանվում է: Սա նշանակում է, որ 6.0 միավոր ստանալու համար տարբեր առաջադրանքներ ունեցող թեկնածուին (տարբեր օրերի) անհրաժեշտ կլինի տարբեր քանակությամբ ճիշտ պատասխաններ:

Ստորև բերված աղյուսակները ցույց են տալիս որոշակի միավոր ստանալու համար ունկնդրման ճիշտ պատասխանների մոտավոր քանակը և ընթերցանության երկու մոդուլները (ակադեմիական և Ընդհանուր) ՝

Listening 

Վերջնական միավոր
40-ից ճիշտ պատասխանների քանակը
5
16
6
23
7
30
8
35


Academic Reading 

Վերջնական միավոր
40-ից ճիշտ պատասխանների քանակը
5
15
6
23
7
30
8
35


General Training Reading 

Վերջնական միավոր
40-ից ճիշտ պատասխանների քանակը
4
15
5
23
6
30
7
34


Մոդուլների միջև տարբերությունը կայանում է առաջադրանքների բարդության և օգտագործված բառապաշարի մեջ: Ակադեմիական մոդուլի առաջադրանքները, ամենայն հավանականությամբ, պարունակում են ավելի բարդ բառապաշարով և ոճերի բազմազանությամբ տեքստեր: Որպես կանոն, ընթերցանության տարբեր մոդուլներով նույն միավորը ստանալու համար ընդհանուր մոդուլում անհրաժեշտ է ավելի շատ ճիշտ պատասխաններ:

Writing
Աշխատանքը գնահատվում է չորս չափանիշներով ՝ թեմայի բացահայտում, պատմողական համահունչություն, բառապաշարային և քերականական հագեցվածություն, ուղղագրություն։ Ըստ նշանակության չորս չափանիշներից յուրաքանչյուրի գնահատականները հավասար են: Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ երկրորդ առաջադրանքի գնահատականը "ավելի բարձր է գնահատվում", քան task1-ը ՝ writing-ի համար ընդհանուր միավորը հաշվարկելիս:

Ստորև բերված հղումներից ՝ IELTS Writing Task 1 գնահատման չափանիշների պաշտոնական տարբերակները (գծապատկերի/աղյուսակի/դիագրամայի նկարագրություն ՝ կախված մոդուլից ՝ Ընդհանուր կամ Ակադեմիական) և IELTS Writing Task 2 (շարադրություն երկու մոդուլների համար)
IELTS Writing T1
IELTS Writing T2

Speaking
Աշխատանքը գնահատվում է չորս չափանիշներով ՝ սահունություն և համահունչություն, բառապաշար, օգտագործված քերականություն մակարդակ ու ճիշտությունըև արտասանություն: Չորս չափանիշներից յուրաքանչյուրի գնահատականները հավասար են ըստ նշանակության: Չորս չափանիշներից յուրաքանչյուրի գնահատականները կարևորությամբ հավասար են միմյանց:
Speaking-ի չափանիշների հանրային տարբերակի հղումը
IELTS Speaking

Լեզվին տիրապետելու մակարդակը ճիշտ որոշելու ևգնահատելու համար մշակվել են Գրավոր և Բանավոր խոսքի միավորների հաշվարկման մանրամասն հրահանգներ: IELTS-ի յուրաքանչյուր քննիչ անցնում է անհատական ուսուցում և սերտիֆիկացում ' մշակված գնահատման չափանիշները պատշաճ կերպով կիրառելու համար:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում