IELTS-ի փոխհարաբերակցությունը TOEFL-ի և այլ քննությունների հետ

IELTS-ի, TOEFL-ի և անգլերենի այլ ամենահայտնի քննությունների միավորների համեմատական աղյուսակ* *

IELTS Equivalent

TOEFL Paper

TOEFL Computer

TOEFL iBT

General

Cambridge exams

BEC

(Business English Certificates)

BULATS

(Business Language Testing Service)

CEFR

(Common European Framework of References in Foreign Languages)

9.0

677

300

120

CPE

 

 

C2

8.5

653

280

115

 

C2

8.0

637

270

110

CAE/CPE

Business Higher

90

C1

7.5

613

257

104

CAE

 

C1

7.0

600

250

100

 

C1

6.5

575

232

90

FCE

Business Vantage

75

B2

6.0

550

213

79

 

B2

5.5

525

196

69

 

B2

5.0

500

173

61

PET

Business Preliminary

60

B1

4.5

475

152

53

 

B1

4.0

450

133

45

40

B1

3.5

425

113

38

KET

 

20

A2

ниже 3.5

менее 425

менее110

менее 30

 

A2

 


* այս աղյուսակը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և պաշտոնական չէ։

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում