Քննության չեղարկում կամ տեղափոխում

Քննության չեղարկում

 • Թեկնածուն իրավունք ունի հրաժարվել քննություն հանձնելուց:
 • IELTS քննության օրվանից ավելի քան 35 օր (5 շաբաթ) առաջ քննությունը հանձնելուց հրաժարվելու դեպքում թեստավորման կենտրոնը պարտավորվում է թեկնածուին վերադարձնել վճարված գրանցման գումարը: Այս դեպքում Թեկնածուին վերադարձվում է IELTS-ի գրանցման վճարման գումարը ' հանած քննության արժեքի 25% - ը:
 • Քննությունը հանձնելուց հրաժարվելը կատարվում է IELTS Թեստավորման Կենտրոնի հատուկ ձևաթղթի վրա սահմանված ժամկետների պահպանմամբ
 • Թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելուց հրաժարման կարգը և ժամկետները խախտելու դեպքում մերժումը համարվում է չհաստատված, գրանցման վճարը պահվում է IELTS թեստավորման կենտրոնի կողմից ամբողջությամբ։


Քննության հետաձգում

 • Թեկնածուն իրավունք ունի քննության ամսաթիվը տեղափոխել IELTS թեստի հանձնման ամսաթվերից որևէ մեկին, որը սահմանված է IELTS թեստ կենտրոնի կողմից, և որի համար Գրանցումը բաց է քննության տեղափոխման պահին, և առկա են ազատ տեղեր:
 • Քննության տեղափոխումը հնարավոր է քննության ամսաթվից ոչ ուշ, քան 35 օր (5 շաբաթ) առաջ:
 • Քննությունը սահմանված ժամկետում տեղափոխելու դեպքում թեկնածուն պետք է համավճար կատարի IELTS թեստի արժեքի 25% - ի չափով:
 • Քննության տեղափոխումը կատարվում է IELTS-ի հատուկ ձևաթղթի վրա թեստավորման կենտրոնի սահմանված ժամկետների պահպանմամբ:
 • Թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելուց հրաժարվելու կարգը և ժամկետները խախտելու դեպքում քննության հետաձգումը համարվում էչհաստատված, գրանցման վճարը պահվում է IELTS թեստավորման կենտրոնի կողմից ամբողջությամբ։


Քննությունը բաց թողնելը

 • Թեկնածուն իրավունք ունի չներկայանալ IELTS քննությանը
 • Քննությունը բաց թողնելիս Գրանցման վճարը չի վերադարձվում թեկնածուին, բացառությամբ առողջության պատճառով քննությանը չներկայանալը (բավարար հիմք է հանդիսանում լուրջ հիվանդությունը և (կամ) հոսպիտալացումը, որը հաստատվել է պաշտոնական բժշկական վկայականով): Առողջության պատճառով քննությունը բաց թողնելու դեպքում թեկնածուն իրավունք ունի հետաձգել քննությունը կամ հետ վերցնել գրանցման վճարը:


Առողջության պատճառով թեստի ամսաթիվը տեղափոխելու համար:
Թեկնածուն պետք է քննության հիմնական մասի ամսաթվից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում IELTS թեստավորման կենտրոն ներկայացնի հետեւյալ փաստաթղթերը:

 • պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հաստատում է բաց թողնված քննությանը թեկնածուի ներկայության անհնարինությունը;
 • լրացնել ielts թեստի ամսաթիվը հետաձգելու դիմումը:
 • կատարել հավելավճար IELTS քննության արժեքի 25%-ի չափով:


Գրանցման վճարը վերադարձնելու և IELTS քննությունը առողջական պատճառներով չեղարկելու նպատակով դիմելու համար:
Թեկնածուն պետք է քննության հիմնական մասի ամսաթվից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում IELTS թեստավորման կենտրոն ներկայացնի հետեւյալ փաստաթղթերը:

 • պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հաստատում է բաց թողնված քննությանը թեկնածուի ներկայության անհնարինությունը.
 • IELTS-ի հատուկ ձևաթղթի վրա տրված գրանցման վճարի վերադարձի դիմում IELTS-ի Թեստավորման կենտրոնի հատուկ մշակված ձևաթղթով ՝ հանած թեստի արժեքի 25% - ը
 • լրացրեք ielts թեստի չեղարկման դիմումը


Թեկնածուի կողմից գրանցման կարգը և ժամկետները խախտելու դեպքում քննության հետաձգումը կամ գրանցման վճարի վերադարձը համարվում է չհաստատված, գրանցման վճարը ամբողջությամբ պահվում է IELTS Թեստավորման կենտրոնի կողմից:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում