IELTS քննության կառուցվածքը

IELTS վկայական ստանալու համար յուրաքանչյուր թեկնածու պետք է կատարի քննության բոլոր չորս մասերը: Քննվում են թեկնածուների ունկնդրման, ընթերցման, գրավոր խոսքի և բանավոր խոսքի հմտությունները:

Թեկնածուները քննվում են Ունկնդրում, Ընթերցում, Գրավոր խոսք Բանավոր խոսք առարկաներից: Բոլոր թեկնածուները կատարում են նույն առաջադրանքները Ունկնդրման և Բանավոր խոսքի համար: Բայց Ընթերցանության և Գրավոր խոսքի համար թեկնածուները ընտրություն ունեն Ակադեմիական և Ընդհանուր առաջադրանքների մոդուլի միջև:


shema800

Քննության ընդհանուր տևողությունը 2 ժամ 45 րոպե է:

Քննության առաջին երեք մասերը – Ունկնդրում, ընթերցում, գրավոր խոսք – անցկացվում է մեկ օրում։ Կենտրոնի հայեցողությամբ բանավոր խոսքի քննությունը կարող է նշանակվել ցանկացած օր ' թեստի առաջին երեք մասերը հանձնելուց յոթ օրվա ընթացքում կամ դրանից հետո:

НՄեր կենտրոնը, որպես կանոն, անցկացնում է Speaking մասը անմիջապես գրավոր մասի օրը (շաբաթ կամ հինգշաբթի), ինչպես նաև դրանից 1-2 օր առաջ:

Առաջադրանքները մշակվել են ՝ հաշվի առնելով անգլերենի իմացության բոլոր մակարդակները ՝ սկսած անգլերենլեզվով չխոսող անձանցից մինչև լեզվին առաջադեմ տիրապետողներ:

Թեստի կառուցվածքի մասին ավելին կարող եք իմանալ Information for candidates պաշտոնական գրքույկում:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում